English Language Czech Language

Projekt

Hlavním záměrem projektu je nabídnout zájemcům, investorům a společnostem zabývajícím realizací developerských projektů v segmentu energetika a souvisejících oborů návrh technického, ekonomického řešení až po Feasibility Study záměru. Cílem projektu je využití zkušeností, zázemní a know-how pro přípravu investičních záměrů, posouzení a také vlastní příprava pro realizaci. Projekt se cílí zejména na investiční projekty v segmentech energetiky, energetických úspory v průmyslu a průmyslových zónách, využití tepla a chladu, nastavení synergií ve výrobních procesech a vazeb mezi výrobními procesy až po samostatné investiční projekty navazující na energetický segment. Projekt je určen zejména pro investory působící v oblasti rozvoje projektů a pro zákazníky, kteří uvažují o investicích v segmentu energetiky. Projekt navrhuje možnosti řešení nakládání s energií a úspory nákladů od fáze záměru, přes legislativní povolení až po realizaci daného záměru z pohledu podpory nebo dozoru investora.

Úvodní studie

V rozsahů úvodní studie zajistíme:

 • Posouzení projektu, jeho technický a ekonomický model
 • Studii proveditelnosti
 • Úvodní zprávu o legislativním procesu, návrh harmonogramu záměru
 • Podpor dotačních výzev a provozních podpor

Proces

Z pohledu technologického procesu projekt zahrnuje vytřídění, zpracování odpadu, zpracování výstupů linky a energetické zhodnocení. Mezi navrhované technické řešení patří:

 • Příjem odpadu, separace, třídění, homogenizace
 • Termické zpracování odpadu
 • Výroba energetických paliv ( TAP, olej, plyn ) nebo energií ( teplo, el.energie)
 • Uložení energetických produktů
 • Tepelné a energetické hospodářství, bilance
 • Ochrana ovzduší a zdraví v celém procesu nakládání s odpady
 • Následné nakládání s odpadem a druhotnými surovinami

Legislativa

V rozsahu legislativního procesu zajišťujeme pro investora nutnou dokumentací pro nastavení investice, rozhodnutí a následnou realizaci projektu

 • Studie proveditelnosti technického řešení detailní
 • Ekonomickou rozvahu projektu
 • Dokumentaci pro dotace EU
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, EIA dle požadavků dotčených orgánů
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dozor investora, popř. realizace díla, kompletní dodávka „na klíč“
 • Kolaudační souhlas, uvedení do provozu
 • Zajištění odběratelských i dodavatelských smluv na vstup i výstup
 • Koncept

Koncept

Vlastní návrh, je nutné řešit s ohledem na danou lokalitu a podmínky. Níže uvádíme popis technického řešení pro typovou lokalitu s možnostmi distribucí energií, dodávek a realizací úspor popř. navazujících synergií

 • Příjem, rozdružení, dotřídění, homogenizace
 • Termické využití (RDF,TAP) – produkty
 • Výstupy linky, využití
 • Harmonogram realizace
 • Legislativní možnosti